Oksiderende faresymbol

Du finner faresymboler på kjemiske produkter (for eksempel maling, lim og vaskemidler) som. Kjemikalier som kan forårsake brann i eller bidra til forbrenning av andre materialer. GHS faresymbol etiketter for merking av farlige kjemikalier. Dette faresymbolet forteller deg at produktet er etsende.

Følgende farekoder, faresymbol og farebetegnelser gjelder ved merking av. Det har også tidligere vært faresymboler i Norge, men de har ikke alltid sett like.

R1 Selvantennelig i luft. Symbolene gjelder fra 1. Plantevernmidler som kan. Faresymboler til helse- og miljøfaremerking av plantevernmidler. Forklaring på faresymbolene.

Her er de nye faresymbolene. Han påpeker likevel at langt fra alle produkter med faresymboler kan kastes i gjenvinningen. Emballasje merket akutt giftig, oksiderende , gass . UV-bestandig og vannavisende, samt .

Dagens oransje faresymboler vil gradvis erstattes med nye røde og hvite. Produktmerking og faresymboler. Merking av storsekk pakket ved. Bruk av faresymboler har med sikkerhet å gjøre Ikke bare stoffer på et.

Dra streken mellom faresymbol og riktig forklaring. Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer og desensiterte eksplosiver. Fareskilt med nye faresymboler i henhold til nytt globalt system for merking av farlig . Oksiderende Stoffet vil avgi mye varme i kontakt med andre stoffer. Farekoder, faresymbol og farebetegnelser, samt advarselssetninger som skal.

Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Kjemikaler som kan forsake brann. Eksplosjonsfarlig ved blanding med oksiderende stoffer. Farlig ved svelging eller hudkontakt.

Kan brenne ved antenning av stoff. Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer. NYE FARESYMBOLER (farepiktogram). Eksplosiv, oksiderende , ekstremt brannfarlig, meget brannfarlig,.

Til de ulike fareklassene hører faresymboler og advarselssetninger.

Eldre faresymboler (under utfasing).