Brannfarlig væske kategori 3

Brannfarlig væske, kategori 2. Diesel, gassolje, lett fyringsolje. Denne kategoriseringen ble forlatt ved ikrafttredelsen av den nye forskriften. Meget brannfarlig væske og damp.

LPG (propan, butan eller blandinger av disse) Hydrogen LNG (flytende naturgass) Biogass Acetylen. Giftig gass kategori.

En, brannfarlig væske , kategori , Væske med flammepunkt ≥ °C og ≤ °C , tilsvarende GHS kategori 3. MAKSIMAL TILLATT OPPBEVARING I VISSE TYPER OBJEKT (§ 6). Ved innmelding av farlig. Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr.

Veiledningen omhandler kun . Kategori tilsvarende GHS kategori 3. Skal oppbevares og håndteres i tråd med og gasser lov og forskrift på trykk-. Hvilke steder omfattes av .

Sikkerhetsdatablad iflg. Vanndamp eller hetvann under trykk. H4Skadelig, med langtidsvirkning,.

Standard: Samfunnssikkerhet versjon 4. Stoff som utvikler brannfarlig gass i. For brannfarlige væsker i kategori skal oppbevaring av mengder over. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen.

H2- Ekstremt brannfarlig aerosol. Dette produktet består av en homogen væskeblanding. Farlig for vannmiljøet, kronisk kategori 1. Flam Liq , Acute Tox 4dermal, Acute Tox 4vapour, Skin Irrit Eye Irrit. I akutte tilfeller (ambulanse): Ring 113.

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON. H2Ekstremt brannfarlig væske og damp.